Xəbərlər

Res­pub­li­ka Baş Pro­ku­ror­lu­ğu tə­rə­fin­dən in­for­ma­si­ya və kom­mu­ni­ka­si­ya tex­no­lo­gi­

  • 28 May 2017
  • 696 baxış

Pro­ku­ror­luq or­qan­la­rın­da in­fo­ma­si­ya və kom­mu­ni­ka­si­ya tex­no­lo­gi­ya­la­rı­nın sə­mə­rə­li və ge­niş is­ti­fa­də olun­ma­sı­na is­ti­qa­mət­lən­miş ar­dı­cıl təd­bir­lə­rin da­va­mı ola­raq Baş Pro­ku­ror­lu­ğun İn­for­ma­si­ya-kom­mu­ni­ka­si­ya tex­no­lo­gi­ya­la­rı ida­rə­si­nə hə­min sa­hə­də zə­ru­ri ix­ti­sas və təc­rü­bə­yə ma­lik mü­tə­xəs­sis­lə­rin işə qə­bu­lu ilə əla­qə­dar 18 ap­rel 2017-ci il ta­rix­də elan edil­miş mü­sa­bi­qə­yə ye­kun vu­ru­lub.

Baş Pro­ku­ror­lu­ğun mət­bu­at xid­mə­tin­dən ba­ki-xe­ber.com-nan Xalq TV-e istinaden verdiyi melumata gore, mü­sa­bi­qə­də iş­ti­rak et­mək üçün mü­ra­ci­ət et­miş 40-dan ar­tıq şəxs­dən zə­ru­ri tə­ləb­lə­rə ca­vab ve­rən mü­hən­dis-proq­ram­çı və veb-di­zay­ner ix­ti­sas­la­rı­na ma­lik 30 na­mi­zəd mü­sa­bi­qə­yə bu­ra­xı­lıb.

Na­mi­zəd­lə­rin nə­zə­ri bi­li­yi və pe­şə ba­ca­rı­ğı sə­viy­yə­lə­ri­nin yox­lan­ma­sı məq­sə­di­lə Baş Pro­ku­ror­lu­ğun və Nəq­liy­yat, Ra­bi­tə və Yük­sək Tex­no­lo­gi­ya­lar Na­zir­li­yi­nin nü­ma­yən­də­lə­rin­dən iba­rət ya­ra­dıl­mış ko­mis­si­ya tə­rə­fin­dən 24 may 2017-ci il ta­rix­də Baş Pro­ku­ror­luq­da mü­sa­hi­bə ke­çi­ri­lib.

Mü­sa­hi­bə­nin nə­ti­cə­lə­ri üz­rə 12 na­mi­zə­din işə qə­bul olun­ma­sı mə­sə­lə­si­nə ba­xıl­ma­sı töv­si­yə edi­lib.

RƏYLƏR
ÖNƏRİLƏN XƏBƏRLƏR